SEW ST-3502 指针+数位万用表

DC Voltage:               
  Ranges: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V
  Analogue Maximum: 240mV / 2.4V / 24V / 240V / 1000V
  Resolution Digital: 100uV / 1mV / 10mV / 100mV / 1V
  Accuracy:
   Digital: ±(0.5%rdg+5dgt) / ±(1.5%rdg+5dgt)
   Analogue: ±2%F.S.
AC Voltage:               
  Ranges: 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V
  Analogue Maximum: 240mV / 2.4V / 24V / 240V / 750V
  Resolution Digital: 100uV / 1mV / 10mV / 100mV / 1V
  Accuracy:
   Digital: ±(1%rdg+5dgt) / ±(1.5%rdg+5dgt)
   Analogue: ±3%F.S.
DC Current:               
  Ranges: 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A
  Analogue Maximum: 240uA / 2.4mA / 24mA / 240mA / 10A
  Resolution Digital: 100nA / 1μA / 10uA / 100uA / 10mA
  Accuracy:
   Digital: ±(1%rdg+5dgt) / ±(2%rdg+3dgt)
   Analogue: ±3%F.S.
AC Current:               
  Ranges: 200μA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A
  Analogue Maximum: 240uA / 2.4mA / 24mA / 240mA / 10A
  Resolution Digital: 100nA / 1μA / 10uA / 100uA / 10mA
  Accuracy:
   Digital: ±(1%rdg+5dgt) / ±(2%rdg+3dgt)
   Analogue: ±3%F.S.
Resistance:               
  Ranges: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2000kΩ / 20MΩ
  Analogue Maximum: 5kΩ / 50kΩ / 500kΩ / 5MΩ / 50MΩ / 500MΩ
  Resolution Digital: 100mΩ / 1mΩ / 10Ω / 100Ω / 1kΩ / 10kΩ
  Accuracy:
   Digital: ±(1%rdg+5dgt) / ±(1.5%rdg+5dgt)
   Analogue: ±4%arc
Capacitance:
  Ranges: 2000pF / 20nF / 200nF / 2uF / 20uF
  Analogue Maximum: 2400pF / 24nF / 240nF / 2.4nF / 24uF
  Resolution Digital: 1pF / 10pF / 100pF / 1nF / 10nF
  Accuracy:
   Digital: ±(3%rdg+10dgt)
   Analogue: ±5%F.S.
Frequence:           
  Ranges: 2000Hz
  Analogue Maximum: 2400Hz
  Resolution Digital: 1Hz
  Accuracy:
   Digital: ±(2%rdg+3dgt)
   Analogue: ±3%F.S.
Continuity:
  Ranges: 200Ω
  Analogue Maximum: 5kΩ
  Resolution Digital: 100mΩ
  Continuity indication: < 40Ω

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化