Bộ thực hành thiết kế mạch thụ động vi sóng GOTT GOTT-MSP-170

MODULE

THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH CÔNG TẮC & BỘ SUY HAO - CODE 170-001

Thiết kế và thực hành công tắc

• Thực hành 1: Công tắc chuyển mạch SPDT đơn cực (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 10 dB; Suy hao tiếp xúc: <3 dB; Cách ly:> 10 dB)

• Thực hành 2: Công tắc chuyển mạch SPDT hai cực (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 10 dB; Suy hao tiếp xúc: <3 dB; Cách ly:> 10 Db)

• Thực hành 3: Công tắc chuyển mạch SPDT cách ly cao 2 cực (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 10 d B; Suy hao tiếp xúc: <3 dB; Cách ly:> 20 dB) 

Thiết kế và thực hành suy hao

• Thực hành 1: Bộ suy hao π (Tốc độ hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 15 dB; Suy hao:> 20 ± 3 dB)

• Thực hành 2: Bộ suy hao T (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 15 dB; Suy hao:> 20 ± 3dB)

• Thực hành 3: Bộ suy hao điều khiển bằng điện áp (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 10 dB; Suy hao:> 30 ~ 10 ± 3 dB)

THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH BỘ CHIA CÔNG SUẤT WIKINSON - CODE 170-002

Thiết kế và thực hành bộ chia công suất Wilkinson

• Thực hành 1: Bộ chia công suất Wilkinson một tầng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 25 ± 5 dB; Bộ ghép: <- 3 ± 0,5 dB; Cách ly:> 25 ± 5 dB; Độ lệch pha: 0 ± 5 °)

• Thực hành 2: Bộ chia công suất SIR Wilkinson (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 20 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 0,5 dB; Cách ly:> 15 ± 5 dB; Độ lệch pha: 0 ± 5°)

• Thực hành 3: Bộ chia công suất Wilkinson 2 tầng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 20 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 0,5 dB; Cách ly:> 25 ± 5 dB; Độ lệch pha: 0 ± 5°)

• Thực hành 4: Bộ chia công suất Wilkinson công suất không đều (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Mất mát trở 

lại:> 15 ± 5 dB; Bộ ghép: <-2 ± 0,5 dB; Cách ly:> 20 ± 5 dB; Độ lệch pha: 0 ± 5°)

THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH BỘ GHÉP ĐƯỜNG TRUYỀN NHÁNH- CODE 170-003

Thiết kế và thực hành bộ ghép đường truyền nhánh

• Thực hành 1: Bộ ghép đường truyền nhánh một tầng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 30 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 0,5 dB; Cách ly:> 25 ± 5 dB; Độ lệch pha: -270 ± 10 °.)

• Thực hành 2: Bộ ghép đường truyền nhánh giảm kích thước (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 30 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 1 dB; Cách ly:> 25 ± 5 dB; Độ lệch pha: 75 ± 10 °)

• Thực hành 3: Bộ ghép đường truyền nhánh & triệt tiêu sóng hài thứ cấp (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 20 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 1 dB; Cách ly:> 35 ± 5 dB; Độ lệch pha: -270 ± 10 °)

• Thực hành 4: Bộ ghép đường truyền nhánh hai tầng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 20 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 0,5 dB; Cách ly:> 25 ± 5 dB; Độ lệch pha: 90 ± 10 °)

THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH BỘ GHÉP LANGE- CODE 170-004

Thiết kế và thực hành bộ ghép LANGE 

• Thực hành 1: Bộ ghép Lange mở (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 15 ± 5 dB Bộ ghép: <-6 ± 0,5 dB; Cách ly:> 30 ± 5 dB; Độ lệch pha: -90 ± 10 °.)

• Thực hành 2: Bộ ghép Lange một tầng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 35 ± 5 dB; Bộ ghép: <-6 ± 0.5 dB; Cách ly:> 30 ± 5 dB; Độ lệch pha: -90 ± 10 °)

• Thực hành 3: Bộ ghép Lange hai tầng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 20 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 0,5 dB; Cách ly:> 25 ± 5 dB; Độ lệch pha: -90 ± 10 °)

• Thực hành 4: Bộ ghép Lange ba dòng đồng thời (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 20 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 0.5 dB; Cách ly:> 30 ± 5 dB; Độ lệch pha: -90 ± 10 °)

THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH BỘ GHÉP VÒNG (RING) - CODE 170-005

Thiết kế và thực hành bộ ghép vòng

• Thực hành 1: 180 độ. Bộ ghép vòng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 25 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 0,5 dB; Cách ly:> 35 ± 5 dB; Độ lệch pha: 0 ± 10 °. / -180 ± 10 ° )

• Thực hành 2: Bộ ghép vòng băng rộng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 25 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 0,5 dB; Cách ly:> 20 ± 5 dB; Độ lệch pha: -10 ± 10 °. / -190 ± 10 °)

• Thực hành 3: Bộ ghép vòng giảm kích thước (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 25 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 1 dB; Cách ly:> 25 ± 5 dB; Độ lệch pha: 0 ± 10 °

• Thực hành 4: Bộ ghép vòng nhỏ (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 15 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 1 dB; Cách ly:> 20 ± 5 dB; Độ lệch pha: -3 ± 10 °. / -175 ± 10 °)

THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH BỘ GHÉP ĐỊNH HƯỚNG & BALUN - CODE 170-006

Thiết kế và thực hành bộ ghép định hướng

• Thực hành 1: Bộ ghép định hướng một tầng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 15 ± 5 dB; Bộ ghép: <- 10 ± 1 dB; Cách ly:> 20 ± 5 dB; Độ lệch pha: -90 ± 10 °)

• Thực hành 2: Bộ ghép định hướng nhiều tầng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 20 ± 5 dB; Bộ ghép: <- 6 ± 1 dB; Cách ly:> 20 ± 5 dB; Độ lệch pha: 90 ± 10 °) 

Thiết kế và thực hành Balun

• Thực hành 1: Balun Lange đường song song Novel (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 15 ± 5 dB; Bộ ghép: <-3 ± 1 dB; Cách ly:> 7 ± 5 dB; Độ lệch pha: -180 ± 10 °)

• Thực hành 2: Balun ghép dòng nhiều tầng (Tần số hoạt động: 2400 MHz; Suy hao phản xạ:> 15 ± 5 dB; 

Bộ ghép: <-3 ± 1 dB; Cách ly:> 7 ± 5 dB; Độ lệch pha: -180 ± 10 °.)

THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH BỘ LỌC THÔNG THẤP - CODE 170-007

Thiết kế và thực hành bộ lọc thông thấp

• Thực hành 1: Bộ lọc thông thấp trở kháng nhiều bậc (f-3dB: 2,4 ± 0,1 GHz; Độ rộng dải thông:> 2,4 ± GHz;

 dải chắn-20 dB :> 3 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <0 dB ± 1dB)

• Thực hành 2: Bộ lọc thông thấp trở kháng nhiều bậc compact (f-3dB: 2,4 ± 0,1 GHz; Độ rộng dải thông:> 2,4 ± 0,1 GHz; dải chắn -20 dB:> 3 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <0 dB ± 1dB)

• Thực hành 3: Bộ lọc thông thấp rẽ nhánh (f-3dB: 2,4 ± 0,1 GHz; Độ rộng dải thông:> 2,4 ± GHz; dải chặn -20 dB > 3 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 15 ± 5dB ; Suy hao tiếp xúc: <0 dB ± 1dB)

• Thực hành 4: Bộ lọc thông thấp Hairpin trở kháng nhiều bậc (f-3dB: 2,4 ± 0,1 GHz; Độ rộng dải thông:> 2,4 ± 0,1 GHz; dải chặn 20 dB:> 2,5 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <0 dB ± 1dB)

THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH BỘ LỌC BRF VÀ BPF - CODE 170-008

Thiết kế và thực hành Bộ lọc BRF và BPF

• Thực hành 1: Bộ lọc dải chặn mở (fc: 2,4 ± 0,1 GHz; Độ rộng dải chặn -3 dB:> 1 ± 0,5 GHz; Độ 

rộng dải chặn -20 dB:> 1 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <0 dB ± 1dB)

• Thực hành 2: Bộ lọc dải chặn mở compact (fc: 2,4 ± 0,1 GHz; Độ rộng dải chặn -3 dB:> 1 ± 0,5 GHz; Độ rộng dải chặn -20 dB:> 1 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <0 dB ± 1dB)

• Thực hành 3: Bộ lọc dải thông ghép song song (fc: 2,4 ± 0,1 GHz; Độ rộng dải thông :> 0,5 ± GHz; Độ rộng dải chặn -20 dB:> 2 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB ; Suy hao tiếp xúc: <3 dB ± 1dB)

• Thực hành 4: Bộ lọc dải thông dải chặn rộng & đường truyền ghép và Bộ cộng hưởng SIR (fc: 2,4 ± 0,1 GHz;  Độ rộng dải thông:> 1 ± 0,3 GHz; -20 dB Độ rộng dải chặn:> 3 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <3 dB ± 1dB)

THIẾT KẾ BỘ LỌC PBG - CODE 170-009

Thiết kế bộ lọc loại PBG

• Thực hành 1: Bộ lọc thông thấp PBG thông thường (f-3dB: 1.6 ± 0.1 GHz;  Độ rộng dải chặn -20 dB:> 1 ± 0.5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <3 dB ± 1dB )

• Thực hành 2: Bộ lọc dải chặn PBG Chebyshev (f-3dB: 2,4 ± 0,1 GHz; Độ rộng dải chặn -3 dB:> 1 ± 0,5 GHz; Độ rộng dải chặn-20 dB:> 1 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <2 dB ± 1 dB)

THIẾT KẾ BỘ LỌC GDS - CODE 170-010

Thiết kế bộ lọc DGS

• Thực hành 1: Bộ lọc thông thấp với DGS định kỳ (f-3dB: 2,4 ± 0,1 GHz; - Độ rộng dải chặn -20 dB:> 3 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <0 dB ± 1dB)

• Thực hành 2: Bộ lọc thông thấp SIR với DGS (fc: 2,4 ± 0,1 GHz; -20 dB Độ rộng dải dừng:> 3 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <0 dB ± 1dB)

• Thực hành 3: Bộ lọc thông dải đường truyền song song có Harmonic Stop (fc: 2,4 ± 0,1 GHz; Độ rộng dải thông: > 0,3 ± 0,2 GHz Độ rộng dải chặn -20 dB:> 3 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ: > 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <3 dB ± 1 dB)

• Thực hành 4: Bộ lọc thông dải mở sử dụng DGS Loaded (fc: 2,4 ± 0,1 GHz; Độ rộng dải thông:> 0,4 ± 0,2 GHz; Độ rộng dải chặn -20 dB:> 1 ± 0,5 GHz; Suy hao phản xạ:> 10 ± 5dB; Suy hao tiếp xúc: <3 dB ± 1 dB)

BỘ NGUỒN DC & PHÁT HÀM (CHỌN MUA THÊM) - CODE 507-107

Bộ nguồn DC

• 3 Đầu ra điện áp lưỡng cực 

o DC 0 - +/- 15V

o DC +/- 5V

o DC +/- 12V

• Hoạt động điện áp không đổi và thay đổi

• Độ nhiễu- ồn thấp

Bộ phát hàm

• 2 cổng đầu ra tín hiệu

• Dải tần số:

FG (I): 0 - 10Hz, 0 - 100kHz, 0 - 1kHz, 0 - 10kHz, 0 - 100kHz

FG (II): 0 - 100Hz 0 - 1kHz 0 - 10kHz 0 - 100kHz 0 - 1 MHz

• Dạng sóng: sin, tam giác, vuông, xung TTL

• Biên độ: 10Vpp

• Bộ đếm tần số 6 chữ số tích hợp

• Bảo vệ quá tải 2 màn hình LED lớn 0,5’’ 

Hướng dẫn sử dụng: 

(1) Tất cả các hướng dẫn được viết bằng tiếng Anh

(2) Trả lời mẫu

(3) Hướng dẫn giảng dạy

CHỌN MUA THÊM:

Bộ nguồn DC & phát hàm 

Model: DC POWER SUPPLY & FUNCTION GENERATOR

 - CODE: 500-107

Chi tiết

Datashet


MÔ TẢ

• Thiết kế và thực hành các công tắc và bộ suy hao.

• Thiết kế và thực hành các bộ chia công suất Wilkinson, bộ ghép đường nhánh và bộ ghép Lange.

• Thiết kế và thực hành các khớp nối vòng, khớp nối định hướng và balun.

• Thiết kế và triển khai bộ lọc thông thấp, bộ lọc dải chặn và bộ lọc dải thông.

• Thiết kế và thực hành Bộ lọc PBG và bộ lọc DGS

TÍNH NĂNG

• Đào tạo các kỹ thuật viên và kỹ sư truyền thông không dây.

• Các ứng dụng và đo công cụ và sản phẩm truyền thông.

• Thiết kế và thực hành mạch mô-đun vi sóng.

• Các ứng dụng của dòng vi dải trong thiết kế mạch vi sóng.

• Rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và công nghiệp thực tế.

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch