emin

Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Thermo SP131320-33 (50-1200v/p)

  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Model: SP131320-33

-   Toác ñoä khuaáy       :  50 – 1200voøng/phuùt

-          Nhieät ñoä toái ña     :   leân ñeán  540°C

-          Kích thöôùc beà maët: 18.4 cm x 18.4cm

-          Kích thöôùc beân ngoøai: 33 x 9.7 x 20.8 (cm)

-          Beà maët khuaáy baèng goám söù  Ceramic  kyõ thuaät cao, khaùng acid, baz vaø deã daøng laøm saïch.

-          Hieån thò nhieät ñoä baèng maøn hình

-          Nguoàn ñieän:  220V/50Hz 

-          Bao goàm 01 caù töø

 

Saûn phaåm cuûa Barnstead/Thermolyne  - USA

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi