Agilent đổi tên thành Keysight từ tháng 11/2014

expected string or bytes-like object