CEM DT-805L 噪音计 (Lo: 30~100dB, Hi: 60~130dB; ±2.0dB)

Level Range: Low = 30 ~ 100dB

                      High = 60 ~ 130dB

Accuracy: ±2.0dB

Frequency Range: 31.5Hz to 8kHz

Frequency Weighting: A, C

Time Weighting: Fast, Slow

Battery Type: 9V Battery NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P

Operation Temp: 0ºC~40ºC(<80%R.H.)

Storage Temp: -10ºC~60ºC(<70%R.H.)

Detail

Datasheet 


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化