Đại diện hãng Extech-Flir, bà Doris Klein tới thăm chính thức EMIN

expected string or bytes-like object