Định nghĩa và nguyên lý hoạt động của biến tần

expected string or bytes-like object