Fairview FMAM1024低噪声宽带放大器 工作频率范围为1.2 GHz至1.4 GHz,增益为35 dB,P1dB为15 dBm,SMA

Frequency Range: 1.2 GHz - 1.4 GHz
Voltage max: 13.2 Vdc
Current max: 180 mAdc
P1dB: 15 dBm
VSWR : 2:1
Gain: 35 dB
Gain Flatness : ± 0.75 dB typ
Noise figure: 1.5 db
Size ( L x W x H): 58.93 x 58.93 x 18.03  mm

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化