Fairview FMAM1028 0.7 dB NF低噪声放大器,工作频率范围为1.2 GHz至1.6 GHz,增益为40 dB,12 dBm P1dB和SMA

Frequency Range: 1.2 GHz - 1.6 GHz
Voltage max: 13 Vdc
P1dB: 29 dBm
VSWR : 2:1
Gain: 40 dB
Gain Flatness : ± 1 dB
Noise figure: 0.7 db
Size ( L x W x H): 38.1 x 21.59 x 9.53 mm

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化