Fairview FMAM1033低噪声宽带放大器 工作频率范围为7 GHz至11 GHz,增益为9 dB,P1dB为22 dBm,SMA

Frequency Range: 7 GHz - 11 GHz
Voltage max: 7 Vdc
Current max: 300 mAdc
P1dB: 22 dBm
Gain: 9 dB
Size ( L x W x H): 28.96  x 48.26 x 14.22   mm

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化