Fairview FMAM1034 4.5 dB NF低相位噪声放大器,工作频率范围为1.5 GHz至5 GHz,增益为14 dB,P1dB为17 dBm,SMA

Frequency Range: 1.5 GHz - 5 GHz
Voltage max: 9 Vdc
Current max: 170 mAdc
P1dB: 17 dBm
Gain: 14 dB
Noise figure: 4.5 dB

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化