Fairview FMAM1035 6 dB NF低相位噪声放大器工作频率范围为3 GHz至8 GHz,增益为11 dB,14 dBm P1dB和SMA

Frequency Range: 3 GHz - 8 GHz
Voltage max: 7 Vdc
Current max: 250 mAdc
P1dB: 14 dBm P1dB
Gain: 11 dB
Noise figure: 6 db
Size ( L x W x H): 28.96 x 48.26 x 14.22 mm

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化