Fairview FMAM8006 12 dB增益模块放大器,工作频率范围为6 GHz至12 GHz,带SMA,10 dBm P1dB

Frequency Range: 6 GHz - 12 GHz 
Voltage max: 15 Vdc
Current max: 80 mAdc
P1dB: 10 dBm
VSWR : 2:1
Gain: 12 dB
Gain Flatness : ± 0.4 dB
Noise figure: 2.3 db

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化