Fairview FMAM9002 1.75 dB NF低噪声放大器工作频率范围为5 GHz至9 GHz,增益为22.5 dB,PSat和SMA为16.7 dBm

Frequency Range: 5 GHz - 9 GHz
Voltage max: 12 Vdc
Current max: 140 mAdc
P1dB: 14.8 dBm
Psat: 16.7 dBm 
VSWR : 1.5:1
Gain: 22.5 dB
Noise figure: 1.75 db

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化