Fairview SLNA-010-40-08-SMA 40 dB增益0.8 dB NF低噪声 高增益 放大器,工作频率范围为10 MHz至1,000 MHz,具有18 dBm P1dB和SMA

Frequency Range: 10 MHz - 1 GHz
Voltage max: 15 Vdc
Current max: 125 mAdc
P1dB: 18 dBm
VSWR : 1.45:1
Gain: 40 dB
Gain Flatness : ± 1 dB
Noise figure: 0.8 dB

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化