Fairview SLNA-014-40-35-SMA 40 dB增益1.5 dB NF低噪声 高增益 放大器,工作频率范围为1.2 GHz至1.4 GHz,具有15 dBm P1dB和SMA

Frequency Range: 1.2 GHz - 1.4 GHz
Voltage max: 13.2 Vdc
Current max: 250 mAdc
P1dB: 15 dBm
VSWR : 2:1
Gain: 40 dB
Gain Flatness : ± 0.75 dB
Noise figure: 1.5 dB

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化