Fairview SLNA-030-34-14-SMA 1.4 dB NF低噪声放大器,工作频率范围为10 MHz至3 GHz,增益为34 .... MHz至3 GHz,增益为34 dB,P1dB和SMA为11 dBm

Frequency Range: 10 MHz - 3 GHz 
Voltage max: 15 Vdc
Current max: 105 mAdc
P1dB: 11 dBm
VSWR : 1.6:1
Gain: 34 dB
Gain Flatness : ± 0.75 dB
Noise figure: 1.4 db
Size ( L x W x H): 38.1 x 21.59 x 9.53  mm

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化