Fairview SLNA-035-40-11-SMA 40 dB 增益 1.1 dB NF 低噪声 高增益 放大器,工作频率范围为3.1 GHz至3.5 GHz,具有15 dBm P1dB和SMA

Frequency Range: 3.1 GHz - 3.5 GHz
Voltage max: 17 Vdc
Current max: 170 mAdc
P1dB: 15 dBm
VSWR : 1.7:1
Gain: 40 dB
Gain Flatness : ± 0.3 dB
Noise figure: 1.1 dB

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化