Fairview SLNA-060-40-09-SMA 0.9 dB NF低噪声放大器,工作频率范围为2 GHz至6 GHz,增益为40 dB,P1dB和SMA均为14 dBm

Frequency Range: 2 GHz - 6 GHz
Voltage max: 15 Vdc
Current max: 110 mAdc
P1dB: 14 dBm
VSWR : 2:1
Gain: 40 dB
Gain Flatness : ± 1 dB
Noise figure: 0.9 db

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化