Fairview SPA-014-40-10-SMA 40 dB增益 高功率 高增益 放大器 ,功率为10瓦P1dB,工作频率范围为1.2 GHz至1.4 GHz

Frequency Range: 1.2 GHz - 1.4 GHz
Voltage max: 13 Vdc
Current max: 4000 mAdc
P1dB: 40 dBm
VSWR : 2:1
Gain: 40 dB
Gain Flatness : ± 0.3 dB

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化