Fairview SPA-020-27-04-SMA 大功率放大器,4瓦P1dB,工作频率范围为1 GHz至2 GHz,增益为35 dB,IP3和SMA为45 dBm

Frequency Range: 1 GHz - 2 GHz
Voltage max: 13 Vdc
Current max: 1500 mAdc
P1dB: 36 dBm typ
VSWR : 1.7:1
Gain: 35 dB
Gain Flatness : ± 0.75 dB typ
Noise figure: 1.5 db

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化