Fairview SPA-025-11-01-SMA 大功率放大器,功率为5瓦P1dB,工作频率范围为1.7 GHz至2.5 GHz,增益为11 dB,SMA


Frequency Range: 1.7 GHz -2.5 GHz
Voltage max: 14Vdc
Current max: 800 mAdc
P1dB: 37 dBm typ
Gain: 11 dB
Gain Flatness : ± 0.5 dB typ

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化