Fairview SPA-027-20-100-SMA 50 dB增益 高功率 高增益 放大器 ,功率为79瓦,采用SMA,工作频率为2.2 GHz至2.7 GHz

Frequency Range: 2.2 GHz - 2.7 GHz 
Voltage max: 32 Vdc
Current max: 11000 mAdc
Psat: 49 dBm 
Gain: 50 dB
Gain Flatness : ± 1.5 dB

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化