Fairview SPA-035-43-20-SMA 47 dB增益 高功率 高增益 放大器 ,功率为20瓦P1dB,工作频率范围为3.1 GHz至3.5 GHz

Frequency Range: 3.1 GHz - 3.5 GHz
Voltage max: 12 Vdc
Current max: 9000 mAdc
P1dB: 43 dBm
Psat: 40 dBm 
VSWR : 2:1
Gain: 47 dB
Gain Flatness : ± 1.5 dB
Noise figure: 3.5 db

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化