BộcảobạcđạntongJTC 4672

• Hai chức năng tháo bạc đạn trong gồm vam cảo và búa giật.
• Bao gồm:
      01 Vam kẹp (62mm)
      01 Búa trượt
      05 kẹp bạc đạn trong: 8 ~ 11mm, 12 ~ 17mm, 18 ~ 23mm, 24 ~ 29mm, 30 ~ 34mm
      03 ren nối
• Cảo bạc đạn trong từ 8 ~ 34mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化