KTC S2-2326 开口扳手(23mm x 26mm,248mm长)

Size (S1, S2): 23, 26
Length (L): 248mm
Weight: 300g

Detail


Cờ lê mở, S2-0607, cờ lê 2 đầu mở, cờ lê KTC Nhật, cờ lê nhập khẩu, cờ lê 2 đầu, cờ lê Nhật

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化