KTC S2-4146 开口扳手(41mm x 46mm,399mm长)

Size (S1, S2): 41, 46
Length (L): 399mm
Weight: 1315g

Detail


Cờ lê mở, S2-0607, cờ lê 2 đầu mở, cờ lê KTC Nhật, cờ lê nhập khẩu, cờ lê 2 đầu, cờ lê Nhật

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化