Làm ra điện từ nhà vệ sinh

expected string or bytes-like object