Máy hiện sóng cho hôm nay và mai sau

expected string or bytes-like object