Phân loại Máy quang phổ

expected string or bytes-like object