Thiết bị dự đoán khả năng lan rộng của đám cháy

expected string or bytes-like object