Ứng dụng Máy đo độ đục trong môi trường

expected string or bytes-like object