Giải pháp kiểm tra, đo lường, giám sát môi trường

Các giải pháp hệ thống giám sát và điều khiển SCADA đo lường nhiệt độ, độ ẩm, PH, ORP, áp suất, môi trường, ....