emin

Lò nung Thermolyne F48010 (100  1200C)

 

-      Dung tích: 5.8 L 

-           Nhieät ñoä nung : 100 ¸ 1200°C;

-           Heä thoáng ñieàu khieån nhieät ñoä vi xöû lyù (Control A)

-           Hieån thò nhieät ñoä baèng maøn hình tinh theå LCD

-           Nhieät ñoä loøng loø chính xaùc vôùi nhieät ñoä hieån thò

-           Beân trong loøng loø ñöôïc laøm baèng goám söù Ceramic kyõ thuaät cao cho pheùp ñaït ñöôïc nhieät ñoä cao moät caùch nhanh choùng

-           Heä thoáng gia nhieät ñöôïc thieát keá cho pheùp ñaït ñöôïïc söï oån ñònh nhieät ñoä

-           Kích thöôùc trong : 18 D x 13C x 25 S (cm )

-           Kích thöôùc ngoaøi : 34 D x 49C x 68.5 S (cm )

-           Nguoàn ñieän:  220V / 50Hz


  • Cam kết chất lượng
  • Bảo hành chính hãng
  • Giao hàng tận nơi
  • Đơn giản hóa giao dịch

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi