Fairview SPA-035-08-05-SMA 大功率放大器,功率为5瓦P1dB,工作频率范围为3.1 GHz至3.5 GHz,增益为8 dB,SMA

Frequency Range: 3.1 GHz - 3.5 GHz
Voltage max: 14Vdc
Current max: 750 mAdc
P1dB: 37 dBm typ
Gain: 8 dB
Gain Flatness : ± 0.5 dB typ

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化